Aïkido

Dojo Aïkido Sakura Aïkikaï

Programme d’Aïkido et Aïki-Toho-Ïaïdo


ukemi avant et arrière


aihanmi katatedori :


ikkyo omote-ura
nikyo
iriminage
shihonage
kotegaeshi



pratique du ken :

shomenuchi
yokomenuchi
tsuki




gyakuhanmi katatedori :


ikkyo
nikyo
iriminage
shihonage
kotegaeshi
uchikaitennage + kendori
kokyunage



travail libre :


aihanmi katatedori



pratique du ken :


shomenuchi
yokomenuchi
kesagiri
tsuki




gyakuhanmi katatedori :


ikkyo + ken no tebiki + jo no tebiki



Jodan Tsuki :


ikkyo omote-ura
nikyo
sankyo
iriminage
shihonage
kotegaeshi + ken tai ken + ken tai jo
kokyunage



travail libre:


gyakuhanmi katatedori


1 technique ken tai ken et ken tai jo


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohatto + 1 technique au choix




shomen uchi :


ikkyo omote-ura
nikyo
sankyo
iriminage
shihonage + ken tai ken + ken tai jo
kotegaeshi
kokyunage



travail libre :


jodan tsuki


pratique sandan uchi


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohatto + 2 techniques au choix




yokomen uchi :


ikkyo omote-ura
sankyo
gokyo + ken tai ken + ken tai jo
iriminage
shihonage + ken tai ken + ken tai jo
kotegaeshi
kokyunage



gyakuhanmi katatedori :


yonkyo omote-ura



travail libre :


shomen uchi + ken tai ken + ken tai jo


pratique sandan uchi ( ken tai ken + ken tai jo)

randori: avec 2 ukes (saisie ryokatadori)


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohatto + 3 techniques aux choix
1 technique choisie par le professeur




shomenuchi :


sankyo + ken tai ken + ken tai jo
yonkyo omote-ura
gokyo + ken tai ken + ken tai jo



ryotedori :


ikkyo
nikyo
shihonage



sodedori :


kotegaeshi + ken tai ken + ken tai jo
iriminage



katadorimenuchi :


ikkyo (1 forme sur chaque bras)
nikyo + ken tai ken + ken tai jo
iriminage
shihonage + ken tai ken + ken tai jo
kotegaeshi + ken tai ken + ken tai jo



travail libre :


jodan tsuki
ushirowaza ryotedori



randori :


avec 3 ukes (saisie ryokatadori)


 


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohato + 3 techniques aux choix
2 techniques choisies par le professeur


(Version-pdf)