Aïkido

Dojo Aïkido Sakura Aïkikaï

Programme d’Aïkido et Aïki-Toho-Ïaïdo


ukemi avant et arrière


aihanmi katatedori :


ikkyo omote-ura
nikyo
iriminage
shihonage
kotegaeshipratique du ken :

shomenuchi
yokomenuchi
tsuki
gyakuhanmi katatedori :


ikkyo
nikyo
iriminage
shihonage
kotegaeshi
uchikaitennage + kendori
kokyunagetravail libre :


aihanmi katatedoripratique du ken :


shomenuchi
yokomenuchi
kesagiri
tsuki
gyakuhanmi katatedori :


ikkyo + ken no tebiki + jo no tebikiJodan Tsuki :


ikkyo omote-ura
nikyo
sankyo
iriminage
shihonage
kotegaeshi + ken tai ken + ken tai jo
kokyunagetravail libre:


gyakuhanmi katatedori


1 technique ken tai ken et ken tai jo


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohatto + 1 technique au choix
shomen uchi :


ikkyo omote-ura
nikyo
sankyo
iriminage
shihonage + ken tai ken + ken tai jo
kotegaeshi
kokyunagetravail libre :


jodan tsuki


pratique sandan uchi


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohatto + 2 techniques au choix
yokomen uchi :


ikkyo omote-ura
sankyo
gokyo + ken tai ken + ken tai jo
iriminage
shihonage + ken tai ken + ken tai jo
kotegaeshi
kokyunagegyakuhanmi katatedori :


yonkyo omote-uratravail libre :


shomen uchi + ken tai ken + ken tai jo


pratique sandan uchi ( ken tai ken + ken tai jo)

randori: avec 2 ukes (saisie ryokatadori)


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohatto + 3 techniques aux choix
1 technique choisie par le professeur
shomenuchi :


sankyo + ken tai ken + ken tai jo
yonkyo omote-ura
gokyo + ken tai ken + ken tai joryotedori :


ikkyo
nikyo
shihonagesodedori :


kotegaeshi + ken tai ken + ken tai jo
iriminagekatadorimenuchi :


ikkyo (1 forme sur chaque bras)
nikyo + ken tai ken + ken tai jo
iriminage
shihonage + ken tai ken + ken tai jo
kotegaeshi + ken tai ken + ken tai jotravail libre :


jodan tsuki
ushirowaza ryotedorirandori :


avec 3 ukes (saisie ryokatadori)


 


Aïki-Toho-Ïaïdo :


shohato + 3 techniques aux choix
2 techniques choisies par le professeur