Ïaïdo


Aïki-Toho Ïaïdo


合気 刀法 居合道


Aïki-Toho-Ïaïdo

Numérotation
(Japponaise)
Nom ÏaïdoAttaqueNom AïkidoKanjiChiburi
1IpponmeShohattoMaegiri初発刀Eishin Ryu
2NihonmeUkenagashiAihanmi Katate DoriIkkyo受け流し
3SanbonmeUshirogiriGyakuhanmi Katate doriKaiten nage後ろ切り
4YonhonmeZengogiriAihanmi KatatedoriShiho nage前後切り
5GohonmeSayuGyakuhanmi KatatedoriShiho nage左右切り
6RopponmeTsukaosaeGyakuhanmi KatatedoriNikkyo柄押え
7NanahonmeTekubiosaeAihanmi KatatedoriNikkyo手首押え
8HachihonmeKawashitsukiTsukiSankyoかわし突き
9KyuhonmeTsukekomiTsukiKote gaechi付け込みKatori Ryu
10KyuhonmeTsumeShomen UchiIrimi nage詰め
11Jû-IpponmeSanpogiriShomen UchiSankyo三方
12Jû-NihonmeShihoShomen Uchi
Yokomen Uchi
Shiho nage四方
13Jû-SanbonmeNukiawaseYokomen UchiGokyo抜き合わせ
14Jû-YonhonmeTodomeYonkyoとどめSuio ryu
15Jû-GohonmeSuemonogiri据 物Eishin ryu