Ïaïdo


Aïki-Toho Ïaïdo


合気 刀法 居合道


Evolution of Toho-Ïaïdo 10 ancient forms of Nishio Sensei

1ipponmekiri age
(shin toho)
2nihonmekissaki gaeshi
(shin toho)
3sanbonmeshiho giri
(shin toho)
4yonhonmeshiho nage
shomen/yokomen (end in joge buri)
5gohonmeshiho nage
shomen/yokomen (end in tsuki)
6ropponmekiri age
(shiho nage)
7nanahonmekiri age
(shiho nage)
8hachihonmesayu giri
(aïhanmi nikyo)
9kyuhonmekote gaeshi
(yokomen)
10jyuhonmegokyo
(yokomen)

Aïki-Toho-Ïaïdo

Numérotation
(Japponaise)
Nom ÏaïdoAttaqueNom AïkidoKanjiChiburi
1IpponmeShohattoMaegiri初発刀Eishin Ryu
2NihonmeUkenagashiAihanmi Katate DoriIkkyo受け流し
3SanbonmeUshirogiriGyakuhanmi Katate doriKaiten nage後ろ切り
4YonhonmeZengogiriAihanmi KatatedoriShiho nage前後切り
5GohonmeSayuGyakuhanmi KatatedoriShiho nage左右切り
6RopponmeTsukaosaeGyakuhanmi KatatedoriNikkyo柄押え
7NanahonmeTekubiosaeAihanmi KatatedoriNikkyo手首押え
8HachihonmeKawashitsukiTsukiSankyoかわし突き
9KyuhonmeTsukekomiTsukiKote gaechi付け込みKatori Ryu
10KyuhonmeTsumeShomen UchiIrimi nage詰め
11Jû-IpponmeSanpogiriShomen UchiSankyo三方
12Jû-NihonmeShihoShomen Uchi
Yokomen Uchi
Shiho nage四方
13Jû-SanbonmeNukiawaseYokomen UchiGokyo抜き合わせ
14Jû-YonhonmeTodomeYonkyoとどめSuio ryu
15Jû-GohonmeSuemonogiri据 物Eishin ryu

Evolution of the Toho-Ïaïdo 10 new forms

1ipponmeikkyo
(katadori menuchi)
2nihonmenikyo
(aïhanmi)
3sanbonmenikyo
(shomen uchi)
4yonhonmenikyo
(gyakuhanmi)
5gohonmesankyo
(gyakuhanmi)
6ropponmeuchi kaiten sankyo
(gyakuhanmi)
7nanahonmekote gaeshi
(aïhanmi)
8hachihonmeude kime nage
(aïhanmi)
9kyuhonmeude kime nage
(gyakuhanmi)
10jyuhonmeuchi kaiten nage
(gyakuhanmi)